Српско триболошко друштво

О нама


О нама

Статут

Производи и пројекти

Лабораторије

Публикације

Конференције

Новости

Билтен

Контакт

Линкови

SERBIATRIB

Зборници радова

        Часопис:

Трибологија у индустрији

 

 

Билтен: Јун 2011 - Отпадна уља

Публикација: Речник триболошких термина

Српско триболошко друштво (СТД) је добровољна друштвено-стручна, ванстраначка организација, која обједињује стручне и научне раднике који се баве развојем нових и применом постојећих знања у индустријским и другим системима. Основано је 1992. године, а до 2007. године је радило под називом Југословенско друштво за трибологију.

 

Прва истраживања у трибологији реализована су у Србији на Универзитетима и Научним институтима током 60-тих година XX века, док је организована друштвена активност настала знатно касније, а са основним задатком да афирмише трибологију као науку и струку и њену примену у индустрији. На иницијативу групе научних радника 27. маја 1986. године је основан Југословенски комитет за трибологију. После познатих догађаја у Југославији, Комитет је престао са радом, а с обзиром на значајне активности у области трибологије било је логично приступити формирању организације која би наследила Комитет. Тако, је поново на иницијативу групе научних радника покренут поступак за формирање Друштва триболога Југославије које би наставило и проширило све оне активности које је вршио Комитет.

 

Оснивачка скупштина Југословенског друштва за трибологију (ЈДТ) је одржана 10. новембра 1992. године на Машинском факултету у Београду, а рад на припреми неопходних докумената и регистрације Друштва трајао је до фебруара 1993. године која се може сматрати годином званичног настанка. Оснивањем Друштва створена је могућност институционалног повезивања чланова тј. стручњака из области трибологије и њихово укључење у одговарајуће организације у свету, као и сарадња са постојећим страним организацијама, посебно у регији Балкана. Због новонастале политичке ситуације Скупштина Југословенског друштва за трибологију, одржана 25. децембра 2006. године, је донела одлуку да се сагласно важећим прописима изврши измена назива Друштва и усклади Статут са законом. На тај начин је назив промењен у Српско триболошко друштво (СТД), које је наставило са радом са свим ингеренцијама и активностима које је имало и ЈДТ.

 

Српско триболошко друштво је члан:

  • Интернационалног триболошког савета са седиштем у Лондону и

  • Балканске триболошке асоцијације чије се седиште мења сваке три године. До 2011. године седиште је било у Софији (2 пута), Солуну, Букурешту, Кајзерију и Крагујевцу, а тренутно је у Солуну све до 2014. године.

Основни циљеви Српског триболошког друштва су:

  • Окупљање научних и стручних радника ради подизања нивоа знања, информисаности и обезбеђивања заједничког рада на развоју нових и примени постојећих триболошких знања;

  • Пружање помоћи инжињерима и техничарима у индустријским и другим системима у научном и стручном усавршавању и организовању одговарајућих облика перманентног образовања;

  • Давање мишљења о оптималности техничких и технолошких решења при инвестиционим и другим подухватима с триболошког аспекта;

  • Подстицање и помоћ у издавању и издавање публикација свих врста које на одређени начин доприносе развоју и афирмацији трибологије као науке и технологије (књиге, часописи, посебне публикације, приручници и сл.);

  • Припремање, одржавање и помоћ у одржавању научних и стручних скупова у широј области трибологије;Омогућавање повезивања научно-стручних институција и појединаца са одговарајућим институцијама у земљи и иностранству.

Зграда у којој се налази канцеларија Српског триболошког друштва

Почасни председник СТД:

Проф. др Бранко Ивковић

ivkovic@kg.ac.rs

Председник СТД:

Проф. др Мирослав Бабић

babic@kg.ac.rs

Потпредседници СТД:

Проф. др Александар Рац

arac@mas.bg.ac.rs

Проф. др Слободан Митровић

boban@kg.ac.rs

Извршни одбор СТД:

Проф. др Мирослав Бабић

Проф. др Александар Рац

Проф. др Слободан Митровић

Проф. др Душан Стаменковић

Проф. др Александар Венцл

Проф. др Радивоје Митровић

Проф. др Бранко Шкорић

Проф. др Бранко Ивковић

Доц. др Блажа Стојановић

др Фатима Живић

СТД је члан:

Интернационалног триболошког савета

Балканске триболошке асоцијације

 

 

Дизајн: Александар Венцл

Последња измена: 17/10/11